zondag 19 februari 2012

Nieuwe wijkgerichte werk gericht op empowerment

In het coalitieakkoord 2010 – 2014 staat de missie van het college beschreven. Samen verder werken, samen met de Inwoners(Partij) werken aan een Lelystad waar iedereen zich thuis voelt en mee blijft doen. Hierbij benadrukken wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de stad, voor de mede-inwoners, de gemeenschap en de omgeving waarin men leeft. Als gevolg van de economische crisis en de daardoor veranderende financiële omstandigheden wordt de nadruk op “samen” steeds belangrijker, maar ook om te kijken wat de inwoners in de wijken wel uit eigen kracht kunnen (empowerment).
Alleen samen met de inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en bedrijven zijn wij in staat onze ambities in de wijk waar te maken. In dit kader is besloten het wijkgericht werken anders te organiseren, waarbij de gemeente de centrale regie houdt en de uitvoering zoveel mogelijk wordt neergelegd bij het maatschappelijk middenveld en de inwoners meer worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Vanaf de programmabegroting 2011–2014 is aan dit besluit verdere uitwerking gegeven, zoals ook verwoord in de informatiebrief aan de raad van eind juli 2011.
Voor een helder beeld wordt in de notitie "Het nieuwe werken in de wijk" allereerst de huidige stand van zaken weergegeven. Vervolgens wordt aan de hand van de in het coalitieakkoord 2010 – 2014 geformuleerde uitgangspunten de visie op het nieuwe werken in de wijk geschetst. Daarna wordt ingegaan op de betekenis van de veranderingen voor de inwoners van Lelystad. Tot slot wordt aangegeven hoe de regievoering door de gemeente op het nieuwe werken in de wijk zal plaats vinden en wordt de organisatiestructuur daarvoor beschreven. Binnenkort wordt de notitie met de gemeenteraad besproken. Komende woensdag wordt de notitie toegelicht aan de wijkvoorzitters in de Hanzeborg.
Betekenis voor de inwoners

De dienstverlening aan de inwoners blijft op peil door op een effectieve en efficiënte wijze samen te werken met de partners in de wijk. De informatie- en adviesvoorziening is van groot belang voor het bevorderen van de zelfredzaamheid en wordt via de vijf bestaande kanalen (digitaal, telefoon, brief/informatie/foldermateriaal, fysiek loket en voorlichtingsbijeenkomst) geregeld. De afzonderlijke instellingen en organisaties zijn verantwoordelijk voor een goede informatie- en adviesvoorziening rond hun eigen producten. Inwoners kunnen hun websites raadplegen, bezoeken de

Informatiebalie en loketten.
Stichting Welzijn Lelystad is verantwoordelijk voor de algemene informatie- en adviesvoorzieningen ten behoeve van de inwoners vanuit de 8 wijkinfopunten. Zij maakt de integratieslag tussen de verschillende informatie- en adviesstromen in de wijkinfopunten en houdt daarop de regie. Afstemming zal plaats vinden met de bestaande loketten van verschillende maatschappelijke instellingen in de wijk. Bovendien zorgt Stichting Welzijn Lelystad ervoor dat de contactmedewerkers goed geïnformeerd en geschoold zijn en dat zij de mensen aan het loket in één keer goed doorverwijzen. Ook wordt duidelijk gecommuniceerd over de openingstijden. Tussen de gemeente en Stichting Welzijn Lelystad worden heldere afspraken gemaakt over de afstemming van de beschikbare informatie, via de website, het KlantContactCentrum (KCC) en de centrale balie/loket op het stadhuis, de wijkinfopunten en over de doorverwijzing van vragen naar andere partners.

Participatie
Ten aanzien van de participatie van inwoners komt het stimuleren van bewonersinitiatieven meer centraal te staan.Inwoners worden meer aangesproken op een actieve bijdrage, op het zich meer inzetten voor hun directe omgeving of voor een ander in de samenleving. Stichting Welzijn Lelystad krijgt - vanuit haar doelstelling het stimuleren van maatschappelijke participatie – een belangrijke rol te vervullen. Stichting Welzijn Lelystad en met name de ‘opbouwwerkers’nieuwe stijl worden verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de wijkraden en de bewonersgroepen. De activering van de bewoners rondom de zorg voor hun directe woon- en leefomgeving behoeft extra aandacht en afstemming van Stichting Welzijn Lelystad met de gemeente. De wijkraden worden ondersteund door Stichting Welzijn Lelystad en krijgen dezelfde ondersteuning als alle andere bewonersgroepen. De gemaakte financiële afspraken tussen de gemeente en de wijkraden worden in de nieuwe situatie gehandhaafd. Voor de gemeente blijven de wijkraden belangrijk voor de participatie van bewoners.
Sociale dienstverlening in de wijken
Voor een goede sociale dienstverlening in de wijk zorgen verschillende maatschappelijke partners waaronder Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, gezondheidscentra, Sportbedrijf en Stichting Welzijn Lelystad. Het personeel ofwel de 11 ftes die Stichting Welzijn Lelystad voor de uitvoering overgedragen heeft gekregen van de gemeente, gaan binnen het totale pakket van de sociale dienstverlening in de wijk de volgende functies uitoefenen: coördinator integraal team, opbouwwerker/contactpersoon bewonersparticipatie en contact(loket)medewerker. Twee fte worden stadsbreed ingezet.

Fysieke dienstverlening in de wijken
Voor een goede fysieke dienstverlening in de wijk zet de gemeente per stadsdeel de volgende functies in : een halve wijkconsulent (twee personen voor de hele stad) en een wijkserviceteam aangestuurd door de wijkopzichter en bestaande uit stratenmakers, medewerkers groen en reiniging en handhavers milieu en honden.

Wijkinfopunten
De dienstverlening vanuit de vroegere wijkposten blijft bestaan. Op langere termijn is het de bedoeling dat alle wijkposten als wijkinfopunten opgegaan zijn in de MFA’s, MFA’s lights, gezondheidscentra of zorginstelling en dat de partners met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de bezetting daarvan. Zolang de MFA’s Zuiderzeewijk en Warande en de MFA’s light Boswijk, Waterwijk en verder in de tijd Kustwijk niet zijn opgeleverd zal zo praktisch mogelijk gehandeld worden qua openstelling en bezetting. De dienstverlening kan alleen in stand blijven als de partners in de wijk ook gezamenlijk de huisvesting delen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van het wijkinfopunt. Belangrijk hierbij is ook afstemming te zoeken met de dienstverlening die vanuit bijvoorbeeld woonzorgcentra (drie sterrenpunten) plaats vindt. Deze dienen een goede plek te krijgen in het totale netwerk van informatie – en adviesverlening. Momenteel kent elk stadsdeel één of meerdere wijkinfopunten, onderverdeeld in hoofdvestigingen (waarin meerdere functies vertegenwoordigd zijn) en nevenvestigingen (met een beperkt aantal functies). Voor de nevenvestigingen is afgesproken dat Stichting Welzijn Lelystad samen met de partners de komende maanden gaat zoeken naar alternatieven die gezamenlijk kunnen worden geëxploiteerd (bijvoorbeeld in de Jol).