woensdag 23 april 2014

Voorlichting over onkruidbestrijding op Tuinmarkt

Fotostudio Wierd
Afgelopen donderdag tijdens de jaarlijkse Tuinmarkt op het Agorahof in het stadshart heb ik namens de gemeente folders over onkruidbestrijding en onkruidkrabbers uitgedeeld. Dit om inwoners attent te maken en te stimuleren om onkruid milieuvriendelijk te verwijderen. 
Iedereen geniet van groen om zich heen, maar dat gaat niet op voor onkruid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk om het ‘onkruid op verharding‘, zoals op de stoep en in de straten, te bestrijden en de veiligheid te bewaken. Immers veel onkruid is niet mooi en kan tot gladheid en verstopping van de waterafvoer leiden. Ook de gemeente gaat onkruid milieuvriendelijk verwijderen.

Behoud van een goed Milieu
Met het uitdelen van folders over onkruidbestrijding en de onkruidkrabbers wil het college de inwoners het onkruid milieuvriendelijk laten verwijderen, want de meeste chemische middelen zijn schadelijk. Deze komen in het grondwater terecht en komen vervolgens via de keten bij ons terecht, bijvoorbeeld via het drinkwater. Het is dus niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor ons. We hebben een gezonde leefomgeving in Lelystad en dat willen we graag zo houden voor mens en dier.

Chemische middelen zijn schadelijk
Het gebruik van chemische middelen om onkruid te bestrijden was lang geaccepteerd. Het besef dat deze middelen schadelijk zijn voor het milieu heeft geleid tot aanscherping van regels en een verbod op bepaalde middelen. Waarschijnlijk komt daarom binnen afzienbare tijd een algeheel verbod op het gebruik van chemische middelen in de openbare ruimte.
De gemeenteraad heeft daarom besloten om een algeheel verbod niet af te wachten en bouwt het gebruik van chemische middelen versneld af. In de loop van 2015 wordt in Lelystad geen gebruik meer gemaakt van chemische middelen voor onkruidbestrijding op verharding.

Ondeelbaar Flevoland al acht jaar in PartijProgramma van de InwonersPartij

“Volstrekt onvoldoende”
Zo beoordelen de drie provincies het door het kabinet beoogde pakket aan taken en bevoegdheden van de nieuw te vormen superprovincie. Dat is hun conclusie na het overleg van vorige week .
Volgens de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht komt het Kabinet niet met de verwachte integrale visie op het takenpakket van het nieuw te vormen landsdeel. Ook aan de overige concrete wensen en voorwaarden van de provincies komt het Kabinet niet tegemoet. Voor de provincies is het na een aantal maanden van overleg duidelijk dat de partijen niet nader tot elkaar komen en dat zij dit fusieplan niet kunnen steunen.

Niet verdedigbaar
CdK van de provincie Noord-Holland Remkes namens de drie provincies: “Wij moeten vaststellen dat het pakket aan taken en bevoegdheden waar het kabinet op inzet, nauwelijks iets toevoegt aan het takenpakket dat de huidige provincies nu al hebben. Het voorstel van het Kabinet over het nieuwe landsdeel blijkt op deze manier niet veel meer te zijn dan het uitgummen van een paar provinciegrenzen. Een nieuwe provincie die de belangen van de inwoners, bedrijven en instellingen binnen haar grenzen moet dienen, verdient beter dan dit. Op deze manier krijgt de nieuwe Noordvleugelprovincie volstrekt geen slagkracht voor de ruimtelijk-economische opgaven die er liggen en is derhalve maatschappelijk noch politiek verdedigbaar.”
Argumenten
De provincies hebben vanaf oktober 2013 meegewerkt aan een verkenning van het Kabinet naar taken en bevoegdheden waarbij de provincies concrete voorstellen hebben gedaan. Het Kabinet zou inzetten op een krachtige rol en duidelijke positie van het middenbestuur. Daar zien ze nu nauwelijks iets van terug.

De voornaamste argumenten van de drie provincies zijn:
  1. Het ontbreekt aan een visie op de bestuurlijke organisatie van Nederland.
  2. Het is de provincies onduidelijk wat het landsdeel meer zal kunnen bereiken voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan de huidige provincies.
  3. De bestuurlijke drukte (vele bestuurslagen op hetzelfde terrein) wordt niet teruggedrongen.
  4. Het lijkt meer een stapeling van drie provincies dan een serieuze poging om het binnenlands bestuur te vernieuwen.

maandag 14 april 2014

Kabinet doet niets voor gepensioneerden

Tweede Kamerlid Norbert Klein heeft namens 50PLUS een motie ingediend om de koopkracht van gepensioneerden te herstellen. “Het kabinet doet niets, onze fractie wel”, zei hij in de Tweede Kamer.
Klein bestreed in een Kamerdebat fel een uitspraak van minister Dijsselboem van Financiën. “Dijsselbloem gaf toe dat de koopkracht van gepensioneerden inderdaad is achtergebleven. Maar hij gaf daarvan de schuld aan de pensioenfondsen. Dit klopt echt niet”, vindt Klein.
In de motie, waarover de Kamer later stemt, roept Norbert Klein de regering op beschikbaar geld voor lastenverlichting ook aan gepensioneerden ten goede te laten komen, naar verhouding van de te verwachten koopkrachtontwikkeling. Hij vindt dat een betere koopkracht gelijkmatig ten goede moet komen aan alle huishoudens, uit een oogpunt van rechtvaardigheid.
Het 50PLUS-Tweede Kamerlid wees er in zijn motie op dat gepensioneerden in de periode 2011-2013 relatief meer koopkrachtverlies hebben gehad dan werkende mensen. Hij verwees naar het Centraal Economisch Plan 2014. Daarin staat dat gepensioneerden in 2014 en 2015 op de nullijn zullen blijven, terwijl andere huishoudens, zoals de midden- en hogere inkomens, voor deze twee jaren samen er wel op vooruit gaan.
Eerder al hekelde Norbert Klein de afspraak over een uitruil die VVD en PvdA met elkaar gemaakt hebben.  “Geen strafbaarstelling illegaliteit, meer geld voor de midden- en hogere inkomens. Gepensioneerden weer de dupe.”

donderdag 10 april 2014

Verkeersveiligheidslabel Flevoland in een nieuw jasje

Fotobureau Wierd
Samen met Paul Gach wethouder van Dronten en ikzelf  hebben op feestelijke wijze de website www.vvlflevoland.nl gelanceerd
Wij brachten een taart bij basisschool De Zonnewijzer om aandacht te vragen voor de nieuwe website. Door deze website in gebruik te nemen is het verkeersveiligheidslabel in een nieuw jasje gestoken.

Diverse basisscholen in Lelystad zijn in het bezit van een verkeersveiligheidslabel. Daarmee laten zij leerlingen, ouders en de omgeving zien dat zij actief en structureel aandacht geven aan de verkeersveiligheid van hun leerlingen. Deze kwetsbare groep verdient immers alle aandacht en inspanning om de verkeersrisico's te minimaliseren. Scholen met een label besteden aandacht aan theoretische verkeerseducatie, praktische verkeerseducatie, de veiligheid van de schoolomgeving, school-thuis routes en betrokkenheid van ouders. Het label is een kwaliteitskeurmerk, waardering en hulpmiddel voor basisscholen.

Op de nieuwe website is alle informatie over het verkeersveiligheidslabel in Flevoland te vinden, evenals extra informatie per gemeente. Naast het informatieve gedeelte kan iedere school die in het bezit is van het label, of in het traject zit om het label te behalen, nu ook in het eigen archief kijken. Daarmee is het voor zowel de scholen als voor de gemeente gemakkelijker om informatie en documenten te delen en weer terug te vinden.

Verkeersveiligheid op en rondom scholen heeft altijd hoge prioriteit gehad in mijn portefeuille. Zo hebben we in Lelystad zelfs unieke verkeersborden laten maken, zoals de Hi-kidsborden en borden die aangeven dat er op het schoolplein niet gefietst mag worden. De Hi-kids borden zorgen ervoor dat bij een voetgangersoversteek bij deze scholen lampjes gaan branden, zodat het overige verkeer extra alert is op overstekende kinderen en ouders. Deze maatregelen in combinatie met het verkeersveiligheidslabel en de gelanceerde website dragen zeker bij aan een verkeersveilige omgeving.

dinsdag 8 april 2014

Inzaaien van Royal Peat in Warande

Fotobureau Wierd
Afgelopen zaterdag 5 april heeft kunstenaar Ernst van der Hoeven samen met de bewoners van Warande, het kunstwerk Royal Peat ingezaaid. Wethouder Wout Jansen was aanwezig om de opening te verrichten. Royal Peat is een kunstwerk dat is opgebouwd volgens de plattegrond van de kern van het koninklijk paleis Huis ten Bosch. Ernst van de Hoeven heeft zich door een bezoek aan dit koninklijk paleis laten inspireren om op een onbebouwde kavel in Warande, Lelystad, het landschapskunstwerk te realiseren.
Het werk is opgebouwd uit turf, één van de oudste bodemgrondstoffen uit Nederland met een lange traditie en historie van bewerken, bouwen en verbouwen. Om juist de plattegrond uit deze grondstof te realiseren maakt hij de verbinding tussen historie, traditie en nieuw land dat opgebouwd wordt en plaats biedt aan nieuwe huizen en bewoners. In een visgraadmotief en net boven het maaiveld uitstekend vormt het kunstwerk aanleiding om je te laten inspireren, om verbinding met bewoners aan te gaan maar ook om de kavel in te richten, zolang als deze nog braak ligt en op bebouwing wacht.


Ik ging in op het feit dat het kunstwerk zo goed past in de nieuwe wijk, dat historie op deze manier een verbinding aangaat met de toekomst. Door samen met de bewoners het werk in te zaaien worden verbindingen en sociale contacten gelegd.


Met een feestelijke champagnetoast werd dit inzaaimoment afgesloten en wordt nu aan de plattegrond de tijd gegund om uit te groeien tot een wuivend tapijt voor de bewoners van Warande.
Kunstenaar Ernst van der Hoeven heeft het werk gerealiseerd in opdracht van Stichting De Barak, culturele broedplaats in Lelystad. Het werk is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, afdeling Lelystad en de Gemeente Lelystad.