woensdag 23 april 2014

Ondeelbaar Flevoland al acht jaar in PartijProgramma van de InwonersPartij

“Volstrekt onvoldoende”
Zo beoordelen de drie provincies het door het kabinet beoogde pakket aan taken en bevoegdheden van de nieuw te vormen superprovincie. Dat is hun conclusie na het overleg van vorige week .
Volgens de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht komt het Kabinet niet met de verwachte integrale visie op het takenpakket van het nieuw te vormen landsdeel. Ook aan de overige concrete wensen en voorwaarden van de provincies komt het Kabinet niet tegemoet. Voor de provincies is het na een aantal maanden van overleg duidelijk dat de partijen niet nader tot elkaar komen en dat zij dit fusieplan niet kunnen steunen.

Niet verdedigbaar
CdK van de provincie Noord-Holland Remkes namens de drie provincies: “Wij moeten vaststellen dat het pakket aan taken en bevoegdheden waar het kabinet op inzet, nauwelijks iets toevoegt aan het takenpakket dat de huidige provincies nu al hebben. Het voorstel van het Kabinet over het nieuwe landsdeel blijkt op deze manier niet veel meer te zijn dan het uitgummen van een paar provinciegrenzen. Een nieuwe provincie die de belangen van de inwoners, bedrijven en instellingen binnen haar grenzen moet dienen, verdient beter dan dit. Op deze manier krijgt de nieuwe Noordvleugelprovincie volstrekt geen slagkracht voor de ruimtelijk-economische opgaven die er liggen en is derhalve maatschappelijk noch politiek verdedigbaar.”
Argumenten
De provincies hebben vanaf oktober 2013 meegewerkt aan een verkenning van het Kabinet naar taken en bevoegdheden waarbij de provincies concrete voorstellen hebben gedaan. Het Kabinet zou inzetten op een krachtige rol en duidelijke positie van het middenbestuur. Daar zien ze nu nauwelijks iets van terug.

De voornaamste argumenten van de drie provincies zijn:
  1. Het ontbreekt aan een visie op de bestuurlijke organisatie van Nederland.
  2. Het is de provincies onduidelijk wat het landsdeel meer zal kunnen bereiken voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan de huidige provincies.
  3. De bestuurlijke drukte (vele bestuurslagen op hetzelfde terrein) wordt niet teruggedrongen.
  4. Het lijkt meer een stapeling van drie provincies dan een serieuze poging om het binnenlands bestuur te vernieuwen.