donderdag 9 februari 2012

Gemeenten tekenen nieuwe overeenkomst met HVC voor afvalinzameling


Foto: Inaxion

Ondertekening met directeur Wim van Lieshout

Mooi contract!
Na intensieve gezamenlijke onderhandeling is de overeenkomst voor het uitvoeren van de afvalinzameling in de gemeente Lelystad verlengd tot 2021. In het nieuwe contract is sprake van een andere wijze van verrekening van de indirecte kosten tussen de drie deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde) en HVC wat voor de gemeente een behoorlijke kostenvoordeel oplevert. Samen met de kwaliteit van de dienstverlening van HVCi (nzameling) reden om de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) tijdens een feestelijk moment op woensdag 8 februari 2012 te ondertekenen.Betekenis voor Lelystad
Wat is er nu anders ten opzichte van de oude dienstovereenkomst en wat maakt de nieuwe zo positief. De invoering van zijbelading, ondergrondse inzameling, de voordelen van de afvalverwerking via het nieuwe afvalbrengstation en een andere verrekening van indirecte kosten brengen kostenvoordelen. Samen met de kwaliteit van de dienstverlening en de voordelen van het behouden van het inzamelbedrijf in Lelystad, maakte het dat er voor de gemeente Lelystad voldoende redenen aanwezig zijn om namens het college mijn handtekening te zetten onder de nieuwe nieuwe overeenkomst en daarmee deze voor 10 jaar af te sluiten. In het nieuwe contract is sprake van een andere wijze van verrekening van de indirecte kosten tussen de drie deelnemende gemeenten (Lelystad, Noordoostpolder en Zeewolde) en HVC. Dit levert een kostenvoordeel van ruim 15% op, zo’n € 700.000 op jaarbasis.

Rol van de gemeenteraad als budgethouder
Het kostenvoordeel op de inzameling dat vanaf 2012 kan worden bereikt zal met de gemeenteraad worden besproken. Dan kan de balans worden opgemaakt en kan de gemeenteraad een besluit nemen over een mogelijke vertaling van de kostenvoordelen in de afvalstoffenheffing of het nemen van milieumaatregelen. De gemeenteraad heeft het budgetrecht, dus ook een verantwoordelijkheid van de raad om dit geld te bestemmen. € 400.000 is al als bezuiniging in de begroting ingeboekt, dus rest een bedrag van ruim € 300.000. De gemeenteraad zijn verschillende keuzemogelijkheden voorgelegd. Te denken valt aan hoe in de toekomst met ophalen van oud papier om dient te worden gegaan, maar ook hoe de maatregelen van scheiden aan de bron en de service naar de inwoners verbeterd kan worden.Uitgangspunt is en blijft dat alle beleidsmaatregelen in deze financielle ruimte zouden moeten passen en derhalve niet mag leiden tot stijging va de heffing, of daling van het huidige dekkingspercentage van 96%. Nog een andere keuze zou kunnen zijn om het dekkingspercentage naar 100% te brengen. Het scheiden aan de bron staat nu op 56%, dat wil het college minimaal behouden en het toegroeien naar 60% als ambitie. Hoe dit bereiken zal onderzoek naar moeten worden gedaan en de uitkomsten hiervan jaarlijks te laten toetsen, maatregelen versus beschikbare middelen, door de gemeenteraad.

Over HVC
HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen (uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland). HVC richt zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Naast windenergie, zonne-energie en bio-energie, ontwikkelt HVC warmtenetten en installaties voor de productie van groen gas uit gft-afval. HVC heeft geen winstoogmerk en streeft naar een optimale mix tussen een duurzame bedrijfsvoering en de kostprijs.