woensdag 9 november 2011

Lelystadse Programmabegroting 2012-2015 vastgesteld

Programmabegroting 2010-2015
De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag 8 november de Programmabegroting 2012-2015 vrijwel unaniem vastgesteld. Alleen de SP fractie (2 raadsleden) stemde zonder opgaaf van reden tegen(!?). In de Programmabegroting zijn de financiële gevolgen verwerkt van de in de Kadernota vastgelegde richtinggevende uitspraken voor het Lelystadse beleid. In de Programmabegroting 2012-2015 zijn de besluiten uit de in juli vastgestelde Kadernota 2012-2015 financieel technisch verwerkt. Per programmahoofdstuk (Iedereen doet mee, Op weg met talent, Leefbare stad, Sterke stad, Veilige stad en Voor de Lelystedeling) bevat de Programmabegroting concrete voornemens, doelen, inspanningen en effecten voor het komende begrotingsjaar en de daarbij behorende baten en lasten, met een doorkijkje naar de drie daaropvolgende jaren. Het college gaf bij de presentatie van de sluitende programmabegroting in september een winstwaarschuwing. Belangrijkste redenen voor die winstwaarschuwing zijn de onzekerheid over de financiële effecten voor Lelystad van de overheveling van taken van het rijk naar de gemeente en de onvoorspelbaarheid van de diepte, lengte en het herstel van de wereldwijde economische crisis. De gemeenteraad neemt de winstwaarschuwing ter harte en heeft daarom onder meer een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om in de Kadernota 2013 met voorstellen te komen om, indien nodig, nog eens 10 miljoen extra te kunnen bezuinigen. Alle fracties bleken ook duidelijk doordrongen van het besef dat de lastige vraagstukken, waarvoor de gemeente Lelystad zich gesteld ziet, alleen maar kunnen worden opgelost als coalitie- en oppositiepartijen en college daar zoveel mogelijk gezamenlijk in optrekken. Het debat over de Programmabegroting verliep dan ook zeer constructief. Jammer dat de SP zich hierin buitensloot.